Anställa

Intresset för att få nyanlända i jobb är stort om vi ska se till antalet besökare på vårt seminarium i Almedalen under måndagen Resa till arbete − nyanländas väg till ett fast jobb.

Fortsätt läsa

IDEA har som första arbetsgivarorganisation skrivit under en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen i syfte att få ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning och nyanlända i arbete. Personer som annars riskerar att hamna i ett utanförskap.

Fortsätt läsa

Från och med 1 februari 2017 ändras reglerna för både nya nystartsjobb och för beslut om förlängning av pågående. De nya reglerna gäller krav på kollektivavtal eller att lön och förmåner i väsentliga delar är lika med kollektivavtalen i branschen, tiden med ersättning begränsas upp till två år och hur ersättningarna räknas ut.

Fortsätt läsa

I departementspromemoria Ds 2016:21 föreslog regeringen bland annat att Migrationsverkets ansvar för svenskundervisning och annan sysselsättning för asylsökande skulle upphöra. Mot denna bakgrund kommer Migrationsverket inte teckna nya avtal om praktik efter årsskiftet. De avtal som tecknas fram till den 31 december i år kommer att gälla i högst fyra månader.

Fortsätt läsa

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning kring olika former av anställningsstöd och subventionerade anställningar. Syftet är att ”systemet ska bli mer överskådligt genom en förändrad utformning och harmonisering av stöden i de delar där det bedöms som möjligt och effektivt.”

Fortsätt läsa

Regeringen har beslutat om ändringar kring tidsbegränsade anställningar i lagen om anställningsskydd, LAS. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2016.

Fortsätt läsa

Gäller från 1 maj 2015 Riksdagen har beslutat om ändrade arbetsgivaravgifter för unga från och med 1 maj 2015. De nya arbetsgivaravgifterna innebär sänkt avgift för ungdomar under 23 år och full avgift för ungdomar som fyllt 25 år.

Fortsätt läsa

Huvudregeln är att personer, som inte är EU-medborgare, behöver arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Asylsökande kan vara undantagen kravet på arbetstillstånd. På LMA-kortet står det om den asylsökande har så kallad AT-UND. Kontrollera regelbundet att LMA-kortet fortfarande gäller och att det står AT-UND under punkt 7.

Fortsätt läsa