Kollektivavtal

Avtalet gäller samtliga anställda hos till IDEA ansluten förskola, skola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildningsverksamhet som genom så kallat inkopplingsförfarande blivit bunden av avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Avtalsperiod: 2017-09-01 – 2020-08-31. De centrala parterna har kommit överens om att benämna avtalet Skolavtalet för att skilja det från Almegas Friskoleavtal.

Fortsätt läsa

Så blir ITP-premierna för 2018.

Fortsätt läsa

IDEA och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har sedan år 2010 tecknat ett kollektivavtal för fritidsverksamhet, förskolor, skolor och uppdragsutbildningsverksamhet, det så kallade Friskoleavtalet. Nu gällande avtal löpte ut den 31 augusti 2017 och har förlängts att gälla med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Fortsätt läsa

Ett nytt avtal för fristående förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildning har tecknats med Kommunal.  Avtalsperioden är 2017-11-01 – 2020-10-31.

Fortsätt läsa

Den 15 november tecknades ett 36 månaders avtal mellan Fastighetsanställdas förbund och IDEA för perioden 1 november 2017 – 31 oktober 2020.

Fortsätt läsa

Ett treårsavtal för cirkelledare m fl ledare/lärare har tecknats mellan Studieförbunden i samverkan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet. IDEA förhandlar och ger råd kring avtalet på uppdrag av Studieförbunden.

Fortsätt läsa

I årets avtalsrörelse förhandlar IDEA totalt åtta olika riksavtal. Arbetet har under våren och sommaren varit intensivt, och har så långt resulterat i sex nya kollektivavtal. Avtalsrörelsen är alltså ännu inte slutförd och mycket arbete återstår. Under hösten ska parterna förhandla fram nya avtal på friskoleområdet samt för städning i egen regi.

Fortsätt läsa

Avtalet för Tjänstemän  med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020 (36 månader) finns nu publicerat under Dina kollektivavtal.

Fortsätt läsa

Avtalet gäller från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalet följer det av industrin satta märket på arbetsmarknaden.

Fortsätt läsa

IDEA och Kommunal har den 30 juni 2017 träffat överenskommelse om kollektivavtal avseende Ridinstruktör/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag för perioden 1 juli 2017 – 31 maj 2020.

Fortsätt läsa