Kollektivavtal

En arbetsgivare bunden av Kollektivavtal Tjänstemän ska från och med den 1 april 2018 betala en kompletterade premie/avgift till ITP1 respektive ITPK. Läs om vad avsättningen innebär och hur administrationen går till.

Fortsätt läsa

Den 16 februari har IDEA och Arbetsgivaralliansen tillsammans med Handelsanställdas förbund undertecknat en avsiktsförklaring om att inleda kollektivavtalsförhandlingar som avser second hand-butiker, e-handel för second hand, insamlingscentraler och liknande verksamheter.

Fortsätt läsa

IDEA och Vision har kommit överens om förändringar i Skolavtalets allmänna villkor och om ett nytt löneavtal. Avtalet gäller samtliga anställda hos till IDEA ansluten förskola, skola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildningsverksamhet som genom så kallat inkopplingsförfarande blivit bunden av avtalet med Vision. 

Fortsätt läsa

Avtalet gäller samtliga anställda hos till IDEA ansluten förskola, skola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildningsverksamhet som genom så kallat inkopplingsförfarande blivit bunden av avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Avtalsperiod: 2017-09-01 – 2020-08-31. De centrala parterna har kommit överens om att benämna avtalet Skolavtalet för att skilja det från Almegas Friskoleavtal.

Fortsätt läsa

Så blir ITP-premierna för 2018.

Fortsätt läsa

IDEA och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har sedan år 2010 tecknat ett kollektivavtal för fritidsverksamhet, förskolor, skolor och uppdragsutbildningsverksamhet, det så kallade Friskoleavtalet. Nu gällande avtal löpte ut den 31 augusti 2017 och har förlängts att gälla med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Fortsätt läsa

Ett nytt avtal för fristående förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildning har tecknats med Kommunal.  Avtalsperioden är 2017-11-01 – 2020-10-31.

Fortsätt läsa

Den 15 november tecknades ett 36 månaders avtal mellan Fastighetsanställdas förbund och IDEA för perioden 1 november 2017 – 31 oktober 2020.

Fortsätt läsa

Ett treårsavtal för cirkelledare m fl ledare/lärare har tecknats mellan Studieförbunden i samverkan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet. IDEA förhandlar och ger råd kring avtalet på uppdrag av Studieförbunden.

Fortsätt läsa

I årets avtalsrörelse förhandlar IDEA totalt åtta olika riksavtal. Arbetet har under våren och sommaren varit intensivt, och har så långt resulterat i sex nya kollektivavtal. Avtalsrörelsen är alltså ännu inte slutförd och mycket arbete återstår. Under hösten ska parterna förhandla fram nya avtal på friskoleområdet samt för städning i egen regi.

Fortsätt läsa