Kurser

Det ska vara lätt att göra rätt

Vi på IDEA vet vilka utmaningar som kan uppstå i en ideell organisation. Oavsett om du sitter i styrelsen eller direkt i verksamheten har du ett ansvar att följa de lagar och regler som gäller för ideella organisationer. Detta kan ibland ta stort fokus från organisationens kärnverksamhet. Det är därför IDEA finns!

Vår ambition är att ge dig den kunskap du behöver för att bli säker i din arbetsgivarroll och istället lägga din tid på utveckling av verksamheten. IDEAs kurser erbjuder därför en mängd kunskap du har nytta av i ditt ideella engagemang och arbete.

Av- och ombokningsregler

Arbetsmiljökurs

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som  behövs för att motverka och förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har även arbetsmiljöansvaret för frivilliga/volontärer som utför arbetsrelaterade uppgifter. Arbetstagaren har också ett aktivt ansvar att medverka till att arbetsmiljön blir bra. Den här kursen belyser roller, ansvar och allas medverkan i arbetsmiljöarbetet. Läs mer

Arbetsrättskurs

Det här är kursen ger en översikt över det arbetsrättsliga området som du som arbetsgivare ansvarar för. Vi går bland annat igenom anställningsformer, arbetstid, semester och MBL. Läs mer

Att anställa

Att ha en anställd innebär ett arbetsgivaransvar där flertalet lagar och regler behöver följas. Vi kommer i denna kurs att gå igenom vad ni behöver tänka på och göra vid en anställning.

Under kursdagen kommer vi att få besök från en representant från Arbetsförmedlingen där vi pratar om hur ni når dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, vad det betyder att anställa med lönestöd och vilka krav som ställs.

Läs mer

Certifierad arbetsgivare

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå kursen certifierad arbetsgivare. Det innebär att du under fyra dagar får djupgående kunskap om de olika delarna av arbetsrätten: anställa, arbetsmiljö, förhandlingar och avsluta anställningen. Inför varje kursträff läser du arbetsrättslig litteratur som IDEA förser dig med. Under de fyra kursdagarna när du träffar Monica Lysholm och Rebecka Stendahl diskuterar ni och gör praktiska övningar.
Läs mer

Cirkelledaravtalet

Lär dig mer om Cirkelledaravtalets allmänna bestämmelser och avtalets utformning i sin helhet. Under kursen kommer du att få omsätta dina kunskaper i praktiska övningar.

Läs mer

De svåra uppsägningarna

Kursen ger fördjupade kunskaper kring de arbetsrättsliga reglerna vid uppsägning och avsked av personliga skäl. Hur ska en arbetsgivare hantera en anställd som missköter sig? Vad krävs för ett avsked?  Kursen tar upp rättsläget kring personliga skäl utifrån exempelvis misskötsamhet, samarbetssvårigheter, illojalitet, trakasserier, brott inom/utom anställningen och sjukdom. Läs mer

Förhandlarkurs

Vi går igenom juridiken med grunderna i medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens förberedelser och genomförande av olika slags förhandlingar. Du får också praktiskt träna olika förhandlingssituationer.

Läs mer

Grundkurs om semester

Det är viktigt att planera arbetstagarnas semester ur ekonomi-, organisations- och hälsoperspektiv. Vi går igenom de vanligaste frågorna och du får med dig konkreta verktyg som du kan använda i din vardag.

Läs mer

Informationsträff i Karlstad – Lönestöd Extra tjänster

I samarbete med Arbetsförmedlingen i Karlstad kommer vi att informera om vad du behöver tänka på när det gäller anställning.

Arbetsförmedlingen kommer att informera om lönestöd och framförallt den nya lönestödsformen Extra Tjänster. IDEA kommer att gå igenom de avtalsförsäkringar som krävs och lite kort vad ni bör tänka på arbetsrättsligt vid anställningen. Läs mer

Kurs i tjänstemannaavtalet

Lär dig mer om Tjänstemannaavtalets allmänna bestämmelser och avtalets utformning i sin helhet. Under kursen kommer du att få omsätta dina kunskaper i praktiska övningar.

Läs mer

Löneseminarium

Under seminariet kommer vi att gå igenom löneprocessens alla delar.

Läs mer

Ny i IDEA

Nu när ni är medlem i IDEA vill vi att ni ska veta hur ni bäst använder våra tjänster. Utöver vår arbetsrättsliga kompetens finns kurser, försäkringar, medlemsförmåner och ett kansli som brinner för att stötta er verksamhet. Så ta tillfället i akt och besök oss!
Läs mer

Semesterberäkningar

Hur räknas semesterersättning fram? Hur påverkas semestern när en anställd går ner i arbetstid? Hur används nettosemesterdagar praktiskt? Kan sparade semesterdagar ha olika värden? Måste vi ge förskottssemester? Läs mer

Skräddarsydda kurser

Vi erbjuder alla våra utbildningar anpassade till just din organisation. Det kan till exempel gälla grundläggande arbetsrätt, arbetsmiljöföreskriften, individuell lönesättning, att anställa, att avsluta en anställning, allmänna anställningsvillkor enligt ert kollektivavtal eller fackliga förhandlingar.

Läs mer

Styrelsens ansvar − en skräddarsydd kurs

På den här kursen utvecklar vi ert styrelsearbete. Fokus ligger på era strategiska frågor, arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Kursen är en halvdag.
Läs mer

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Den här kursen ger en djupare förståelse och kunskap om hur uppsägning av arbetsbrist går till utifrån regler i anställningslagen (LAS), medbestämmandelagen (MBL) och kollektivavtal. Läs mer