december 2016

I departementspromemoria Ds 2016:21 föreslog regeringen bland annat att Migrationsverkets ansvar för svenskundervisning och annan sysselsättning för asylsökande skulle upphöra. Mot denna bakgrund kommer Migrationsverket inte teckna nya avtal om praktik efter årsskiftet. De avtal som tecknas fram till den 31 december i år kommer att gälla i högst fyra månader.

Fortsätt läsa

Har arbetsgivaren ensidigt förändrat anställningsvillkor så att arbetstagarna då kan anses ha blivit uppsagda? I så fall skulle det innebära att arbetsgivaren brutit mot LAS (AD 2016 nr 69).

Fortsätt läsa

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning kring olika former av anställningsstöd och subventionerade anställningar. Syftet är att ”systemet ska bli mer överskådligt genom en förändrad utformning och harmonisering av stöden i de delar där det bedöms som möjligt och effektivt.”

Fortsätt läsa

I november meddelade  AFA Försäkring att de pengar som var avsedda till stöd för arbetsmiljöutbildningar fram till 2018 redan tagit slut. Ett stort antal arbetsgivare kommer att få avslag på sina ansökningar trots att de har sökt inom utsatt tid. Avslaget gäller oavsett om utbildningen är genomförd eller inte. IDEA anser det ytterst beklagligt att förutsättningarna så […]

Fortsätt läsa

Riksdagen har antagit regeringens förslag till ändring i diskrimineringslagen. Ändringarna i lagen innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samtliga diskrimineringsfaktorer i diskrimineringslagen (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). En annan nyhet är att lönekartläggningar från 2017 ska genomföras årligen.

Fortsätt läsa

Lagen träder i kraft 1 januari 2017. Lagen innehåller bestämmelser som ger ett särskild skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Kravet för att arbetstagaren ska omfattas av det förstärkta skyddet är att det rör sig om ett allvarligt missförhållande som avser brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga förhållanden. […]

Fortsätt läsa