Avtalsförsäkringar vid medlemskap

Arbetsgivare som blir medlemmar i IDEA är skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. Arbetsgivaren ansvarar själv för att försäkringarna tecknas.

Försäkringar för alla medlemmar som har anställda tjänstemän

Alla medlemmar som har anställda tjänstemän ska teckna:

1. Tjänstegruppliv­försäkring (TGL)

TGL tecknas i något av följande bolag

Collectums hemsida kan du läsa mer om respektive bolags premier och försäkringsvillkor.
Premiens storlek beror på valt bolag, och är mellan 25 – 43 kr per anställd och månad.

2. Omställningsavtalet – TRR inklusive avgångsersättning (AGE)

Trygghetsrådet TRR stöttar arbetsgivare och de anställda som sagts upp i samband med en omställning som medför en arbetsbristsituation.

Försäkringen tecknas hos Fora. För 2019 är det ingen kostnad för IDEA-medlem.

För organisation som inte är medlem är kostnaden 0,4 procent av årslönesumman. Det innebär att medlemskapet i IDEA ger en rabatt motsvarande 0,4 procent av årslönesumman.

 

Försäkringar för alla medlemmar som har anställda tjänstemän samt är bunden av kollektivavtal

Medlem som är bunden av kollektivavtal som medför ITP-skyldighet ska utöver ovanstående försäkringar även teckna:

3. Tilläggspension för tjänstemän (ITP)

De premier som gäller avseende ITP 1 och ITP 2  finns på Collectums hemsida. Premierna avser bland annat pensionsavsättning, sjukpension samt premiebefrielseförsäkring.

Utöver detta tillkommer särskild löneskatt om 24,26 procent på pensionskostnaden, som betalas enligt sedvanliga rutinen för företagets F-skatt. Kostnaden är avdragsgill vid inkomsttaxeringen.

Från och med den 1 april 2018 ska arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal tjänstemän betala en kompletterande premie/avgift om 0,2%, samt ytterligare 0,2% (det vill säga 0,4% totalt) från den 1 april 2019. För nya medlemmar, bundna av kollektivavtal för tjänstemän, finns en möjlighet till infasning avseende den kompletterande premien/avgiften.

4. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Försäkringen tecknas hos Fora ».

Kostnad 0,03 procent av årslönesumman eller minimiavgift på 200 kronor per år.

Försäkringar för medlemmar med kollektivavtal som har anställda arbetare

Arbetsgivare som har anställda arbetare, och samtidigt har tecknat kollektivavtal för sina anställda tjänstemän och därmed har tecknat ITP och TFA, måste teckna följande försäkringar de så kallade AFA-försäkringarna:

  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Försäkring om avgångsbidrag (AGB) och omställningsförsäkring (TSL*)
  • Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT)
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Avtalspension SAF-LO*
  • Premiebefrielseförsäkring

Kostnaden för ”paketet”, som inte är delbart, beräknas till 4,577** % av brutto­lönen, beroende på åldersstrukturen i organisationen. Kostnaden beräknas på lön upp till 483 000 kronor/år.

* Omställningsstöd TSL är momsbelagd. IDEA-medlem betalar 0,0973 %, för organisation som inte är medlem är kostnaden 0,3773 % – medlemskapet ger en rabatt motsvarande 0,28 %.

**Kostnadsreduktion av avtalspension SAF-LO för 2019 med 0,2 %.

Särskild löneskatt på pensionskostnaden tillkommer.

Försäkringarna tecknas hos Fora.


För arbetsgivare bundna av kollektivavtal för fastighetsarbete tillkommer en avgift om 0,05% av total lönesumma för anställda fastighetsskötare, som utgår till Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU).

FU är ett organ som består av arbetsgivar-, och arbetstagarorganisationer inom fastighetsbranschen. FUs uppdrag är att långsiktigt främja kompetenssäkring och kompetensutveckling inom kollektivavtalsparternas verksamhetsområde.

Avgiften administreras av Fora.


Försäkringar för medlemmar utan kollektivavtal med enbart arbetare anställda

För medlem, som inte är bunden av kollektivavtal och som enbart har arbetare, föreligger inga formella försäkringsskyldigheter, men IDEA rekommenderar arbetsgivaren att teckna AFA-försäkringarna.

Kostnaden för AFA-försäkringarna minskas med cirka 0,117 % i och med att man tar bort Omställningsförsäkringen – TSL då den försäkringen inte kan tecknas när kollektivavtal inte upprättats.