VD- och styrelseansvarsförsäkring

Avtalet gäller samtliga IDEAs medlemsorganisationer, det vill säga den juridiska person (organisationsnummer) som har tecknat medlemskap i IDEA.

Varför är detta bra?

De lagbestämmelser som reglerar ideella föreningar utgår från lagen om ekonomiska föreningar. Den eller de som har fått i uppgift att företräda föreningen är skyldiga att på ett acceptabelt sätt sköta sina uppgifter. Om uppgifterna inte sköts på ett tillfredsställande sätt kan skadeståndsansvar inträda mot föreningen och dess ledande befattningshavare.

Vem omfattas?

Försäkringen gäller för styrelsemedlem och för ledande befattningshavare hos försäkringstagaren. Försäkringen gäller också för anställda i den mån de blir föremål för självständigt ledningsansvar.

Exempel på händelser/skadefall då försäkringen kan skydda

Ledande befattningshavare kan få en stämning på grund av:

  • Allmän misskötsel av organisationen
  • Vilseledande information om organisationens ekonomiska ställning.
  • Försummelse att informera styrelsen
  • Försummelse att betala skatter och försäkringar
  • Bristande intern kontroll och organisation
  • Vid dålig ekonomi – fortsatt verksamhet utan upprättande av kontrollbalansräkning

Försäkringsbelopp och pris

Försäkringsbeloppet är max 2,5 MSEK per skada och medlemsorganisation, dock med en begränsning om totalt 25 MSEK per år för samtliga anslutna medlemsorganisationer.

Försäkringens kostnad inklusive förmedlararvodet ingår i medlemsavgiften i IDEA.

Följande grundförutsättningar ska vara uppfyllda för att IDEA ska äga rätt att ansluta sina medlemmar till Försäkringen och för att den ska vara giltig vid en eventuell skada:

  • Att aktuell medlemsorganisation vid senaste föreningsstämma ( motsv) har beviljat hela styrelsen ansvarsfrihet.
  • Att aktuell medlemsorganisation har ett positivt eget kapital.
  • Att det inte föreligger några kända skador eller omständigheter som rimligen kan ge upphov till skador.
  • Att det inte finns anmärkningar från revisor i årsredovisning.