AD-dom

Arbetsdomstolen har kommit med en vägledande dom om hur kvalifikationstiden för omvandling av en allmän visstidanställning till en tillsvidareanställning ska beräknas. Den huvudsakliga tvistefrågan avsåg hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas. Arbetsdomstolen kommer fram till att ett år består av 365 dagar.

Fortsätt läsa

Blev kvinnan diskriminerad när arbetsgivaren valde att avbryta provanställningen? Arbetsdomstolen har prövat frågan.

Fortsätt läsa

En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt rekryteringsförfarandet sedan kvinnan under en anställningsintervju, med hänvisning till sin religion, inte handhälsat på en manlig företrädare för företaget. Arbetsdomstolen har funnit att kvinnan blivit utsatt för indirekt diskriminering.

Fortsätt läsa

Arbetstagaren var anställd som personlig assistent hos en brukare. Hon meddelade arbetsgivaren att hon tyckte sig blivit utsatt för sexuella och andra trakasserier av brukarens sambo. Frågan i målet är om arbetsgivaren haft en utredningsskyldighet enligt diskrimineringslagen.

Fortsätt läsa

En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig arbetsgivarens order om att arbeta övertid. Frågan är om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägningen.

Fortsätt läsa

Frågan är om en högskola brutit mot diskrimineringslagen när man nekat en döv arbetssökande anställning som lektor. Arbetsgivaren hänvisade till att åtgärderna för tillgängligheten var för kostsamma och belastande för att vara skälig.

Fortsätt läsa

Annandag pingst upphörde att vara en allmän helgdag samtidigt som nationaldagen blev det. Eftersom nationaldagen alltid är den 6 juni infaller den i genomsnitt två av sju år på en lördag eller en söndag. På många avtalsområden har därför införts bestämmelser som på olika sätt kompenserar arbetstagaren för att nationaldagen vissa år infaller på helgen. […]

Fortsätt läsa

En arbetstagare hade ansökt om föräldraledighet i drygt ett år. Några dagar senare blev han uppsagd på grund av  arbetsbrist. Frågan är om uppsägningen hade samband med hans planerade föräldraledighet och om han därmed missgynnats i strid med föräldraledighetslagens missgynnandeförbud.

Fortsätt läsa

Har arbetsgivaren ensidigt förändrat anställningsvillkor så att arbetstagarna då kan anses ha blivit uppsagda? I så fall skulle det innebära att arbetsgivaren brutit mot LAS (AD 2016 nr 69).

Fortsätt läsa

Frågan är om en arbetsgivares yttrande vid ett personalmöte utgjorde en föreningsrättskränkande åtgärd, det vill säga att hindra arbetstagaren från att kontakta och få hjälp av sitt fackförbund.

Fortsätt läsa