Att omorganisera

Oavsett om en arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte har denne ett formellt ansvar för att kontakta facket när verksamheten ska organiseras om på något sätt. Man brukar säga att en arbetsgivare har en s.k. primär förhandlingsskyldighet om denne vill genomföra förändringar i verksamheten. Detta innebär att arbetsgivaren kallar facket till förhandling utan att facket påkallat förhandlingen.

I samband med en förhandling finns ett antal begrepp som arbetsgivaren behöver känna till och åtgärder som måste vidtas för att denne ska anses ha gjort det som erfordras. Bland annat finns det krav på att skicka en förhandlingsframställan, upprätta en turordningslista, genomföra omplaceringsutredning och vidta analys om det finns risk för att de som ska arbeta kvar i verksamheten kommer att utsättas för ohälsa eller andra arbetsmiljörisker.

Vi kommer också att gå igenom begrepp som företrädesrätt till återanställning, företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad, tillräckliga kvalifikationer och omplacering inom och utom anställningsavtalet.
Kursen har som huvudsakligt syfte att vara praktiskt inriktad även om en hel del juridiska frågor och begrepp kommer att behandlas. Detta innebär att det både finns grundläggande inslag om arbetsgivarens skyldigheter men att det också finns en hel del praktiska exempel att tänka på inför en omorganisation och att det ofta gäller att vara strategisk inför förhandlingen så att resultatet blir som förväntat.

Är denna kurs något för mig?

När en omorganisation ska genomföras på ett eller annat sätt är det viktigt att framstå som att arbetsgivaren har kontroll över processen. Finns en tveksamhet hos arbetsgivaren eller att arbetsgivaren lämnar felaktig information tar motparten fort kommandot. Förhandling kan då ta en helt ny vändning eller ta alltför lång tid som kostar pengar. Kursen kommer att ge dig som arbetsgivare en bättre grund för att genomföra alla de steg som verksamhetsförändringar av stora och små mått erfordrar.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med ansvar för att anställa och leda arbetet i en verksamhet.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Dokumentation för omorganisation
  • De praktiska stegen inför en omorganisation
  • Vad kan/får man göra för att få som man vill?
  • Omplacering
  • Turordning
  • Tillräckliga kvalifikationer
  • Anmälan till arbetsförmedlingen/trygghetsrådet
  • Formalia vid uppsägning på grund av arbetsbrist
  • Företrädesrätten
  • Övningar

Datum, ort och anmälan

27 november 2019 kl 9.00 – 12.00, Stockholm.  Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  1 690 kr inklusive moms.

Kursmaterial och fika ingår