IDEAs historia

Under 1960- och 70-talen organiserade sig allt fler ideella organisationer i Handelns Arbetsgivarorganisation, HAO, bland andra humanitära hjälporganisationer, studieförbund, scoutrörelsen, idrottsföreningar och helnykterhetsförbund. De hade ingen stark identitet inom HOA som förutom detalj- och partihandeln bestod av tjänsteföretag inklusive vårdföretag och skolor, flyg och transportnäring, biografer och andra medieföretag, teatrar och banker. En medlem i HAO var också medlem i Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF.

IDEA bildades den 1 juli 1995 som ett självständigt arbets-givarförbund inom HAO. Bildandet skedde med samtycke och stöd från SAF trots att IDEA valde att stå utanför SAF. Det beslutades att IDEAs medlemmar kvarstod i de tidigare försäkringspaketen, SAF – LO för arbetare och SAF – PTK för tjänstemän.

Begreppet ”icke direkt vinstdrivande” organisationer användes i IDEAs första stadgar. Anledningen var att SAF krävde en tydlig gräns så att IDEA inte skulle konkurrera med SAFs vinstdrivande företag. SAF kunde ställa dessa villkor eftersom SAF å sin sida accepterade att kostnaderna för avtalsförsäkringar inte blev dyrare för IDEAs medlemmar än för SAFs medlemmar. I senare versioner av IDEAs stadgar har en viss öppning skett genom formuleringen ”som på demokratisk grund bedriver verksamhet av ideell natur” i stället för icke vinstdrivande.

HAOs medlemmar blev inte automatiskt bundna av kollektiv-avtal, utan det krävdes en skriftlig begäran antingen från arbetsgivaren eller från arbetstagarorganisationen. Bakgrunden var att butiksbiträdena en gång i tiden såg sin anställning som en tillfällig period i sitt yrkesliv innan de blev egna handlare.

Organisationsgraden var därför låg och Handelsanställdas Förbund accepterade att kollektivavtal inte skulle gälla om de inte hade några medlemmar på arbetsplatsen. Principen med så kallad avtalsinkoppling fortsatte att gälla även på andra avtalsområden med Handelsanställdas Förbund och så småningom även med Handelstjänstemannaförbundet, HTF.

När allt fler ideella organisationer anslöt sig till HAO fanns ett behov av att träffa ett särskilt kollektivavtal för den ideella sektorn vilket skedde 1980 i form av ett Supplement för studieförbund och ideella organisationer, till det inom HAO gemensamma Tjänstemannaavtalet, Bilaga A. Avtalet tecknades mellan HAO Centrala Gruppen och Handels-tjänstemannaförbundet HTF.

Det första kollektivavtalet för akademiker inom handeln tecknades 1982 mellan HAO Centrala Gruppen och Civilingenjörsförbundet med flera akademikerförbund. För att tydliggöra gränsdragningen mellan HTF och akademikerförbunden tecknades ett gränsdragningsavtal 1985, vilket ersattes av ett nytt avtal 2003, som reglerar vilka anställningar respektive förbund kan organisera. Från och med 2009 kan Akademikerförbunden kopplas in som egen part utan särskilda villkor från Unionen (f d HTF). Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för akademikerförbunden.

När HAO federationen upplöstes 1999 valde IDEA att teckna ett samarbetsavtal med Svensk Handel för att 2008 byta samarbetspartner till Almega Tjänsteföretagen.

Från början hade IDEA ingen egen anställd personal utan köpte tjänster av HAO.

1998 tillträdde Alf Lejdemyr som förbundsansvarig för IDEA. Han efterträdde Hans Olov Jönsson som dessförinnan var IDEAs förbundsansvarige. Samma år bildades IDEA Serviceaktiebolag. Gunnar Högberg, HAO federationens VD, var VD även i IDEA.

1999 tecknades IDEAs första egna tjänstemannaavtal och 2001 bakades supplementet för ideella organisationer in i Tjänstemannaavtalet.

Från och med 2015 har IDEA ett eget kansli med egna anställda och delar lokaler med Arbetsgivaralliansen och KFO på Klara Södra Kyrkogata 1.

IDEA har vuxit starkt och antal medlemmar har sedan 1995 ökat med drygt 1 000 medlemsorganisationer, från 400 till 1 440.


Förbundsansvarig i IDEA
Hans Olov Jönsson, 1995 – 1998
Alf Lejdemyr 1998 – 1999

Förbundsdirektörer i IDEA
Alf Lejdemyr, 1999 – 2008
Monica Lenárd, 2008 – ff

Ordföranden i IDEA
Börje Eriksson, Studieförbundet Vuxenskolan, 1995 – 2000
Ann-Charlotte Ingvarsson, Rädda Barnen 2000 – 2004
Henrik Axiö, Hembygdsföreningen 2004 – 2008
Jonathan Hjort, NBV 2008 – 2017
Véronique Lönnerblad, Unicef 2017 – ff