Nyheter

Senaste nytt från IDEA

AD-dom

Vägran att arbeta övertid var saklig grund för uppsägning

En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig arbetsgivarens order om att arbeta övertid. Frågan är om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägningen.

Enligt kollektivavtalet på arbetsplatsen är arbetstagaren skyldig att arbeta övertid om övertidsarbete ”erfordras” och detta ”inte utan olägenhet kan uppskjutas”. Det är möjligt för arbetstagaren att befrias från den skyldigheten om arbetstagaren ”på grund av bärande skäl gör framställning om befrielse i samband med begäran om övertidsarbete”. Inför den första helgen pekade arbetstagaren på vissa personliga skäl för att inte arbeta övertid. Arbetsdomstolen bedömde däremot att även om det inte fanns skäl att ifrågasätta att arbetstagaren upplevde en tung period med sänkt sinnesstämning hade det inte framkommit att arbetsförmågan var nedsatt. Arbetstagaren var därför arbetsskyldig.

Arbetsvägran är ett allvarligt åsidosättande av de förpliktelser arbetstagaren har i sin anställning och om det är ett uttryck för en allmän ovilja att rätta sig efter arbetsgivarens anvisningar kan det finnas skäl för att avsluta anställningen. Under perioden då övertid beordrades höll företaget på att ställa om produktionen för en ny produkt och det medförde att maskinerna inte kunde utnyttjas fullt för produktion under veckorna. Det fanns därför ett behov av att hålla igång produktionen under två helger för att kunna leverera beställda produkter i tid. Det kan inte ha funnits någon tvekan om varför bolaget bedömde att övertidsarbete krävdes. Frågan om övertidsarbete har väckts i början eller i mitten av veckan och arbetstagarna har getts möjlighet att påverka vilken dag de ska arbeta.

På torsdagen förklarade arbetstagarens närmaste chef för honom att han var skyldig att arbeta övertid. Eftersom arbetstagaren vägrade hölls ett möte på fredagen där personalchefen och arbetstagarens närmaste chef klargjorde för arbetstagaren att han var skyldig att arbeta övertid och fick möjlighet att ändra sig. Arbetstagarens lokala fackliga företrädare var närvarande och opponerade sig inte. Arbetstagaren varnades och erinrades om att en upprepning av agerandet kunde leda till att anställningen sades upp. Trots detta vägrade han arbeta övertid veckan därpå. Båda tillfällena som arbetstagaren vägrat arbeta har följt ett likartat mönster.

Arbetsdomstolen bedömer att det har funnits saklig grund för uppsägning men inte laga skäl för avskedande.

Läs hela AD-domen